Višja strokovna šola Ravne je nastala kot rezultat potreb gospodarstva v železarskih Ravnah ter širšega okolja Koroške, ki se že stoletja ukvarja ter preživlja s kovinsko predelovalno industrijo,  prizadevanj tako lokalnega gospodarstva kot zaposlenih na šoli ter ob veliki podpori koroških občin, še posebej Občine Ravne ter Ministrstva za šolstvo in šport.

Študentom dajemo sodobno, uporabno znanje ter prepotrebne veščine za  uspešno konkuriranje na trgu delovne sile in tako uspešno uresničujemo cilje izobraževalnih programov  strojništvo ter mehatronike ob nenehni  skrbi za  dobro vzdušje,  medsebojno spoštovanje ter ustrezno komunikacijo med študenti, mentorji v podjetjih ter predavatelji.

Posebna naloga strokovnih delavcev naše šole je, da višješolski strokovni programi, ki so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami,  sledijo ciljem evropskega izobraževalnega trga, saj bo tako znanje diplomantov evropsko primerljivo, oni sami pa fleksibilni pri iskanju zaposlitve.

POSLANSTVO

Poslanstvo Višje strokovne šole Ravne je izvajanje višješolskih študijskih programov in zagotavljanje strokovnih ter zaposljivih diplomantov gospodarstvu.

Želimo, da je naša šola prepoznavna na Koroškem kot kakovostna vertikala Srednje šole Ravne na področju izobraževanja mladih ter odraslih za strojništvo in mehatroniko.
Svoje poslanstvo vidimo tudi na področju dopolnilnega izobraževanja, s katerim se odzivamo na izobraževalne potrebe zaposlenih v podjetjih. Prav tako pa se trudimo sodelovati v razvojnih projektih koroške regije.
Potrebe na trgu dela opozarjajo na aktualnost naravoslovno tehniških ved, zato vzdržujemo in razvijamo kakovostno strokovno izobraževanje za različne poklice na področju strojništva in mehatronike.

VIZIJA

Želimo postati šola, ki ponuja  študentom kakovostno strokovno znanje in veščine, jih usmerja ter vodi na poti k vseživljenjskemu učenju in k učeči se skupnosti, jih uči delati v timu, ustvarjalno razmišljati, biti zdravo ambiciozen ter uspešno izpolnjevati pričakovanja podjetij. Želimo potrjevati ugled kakovostne višje strokovne šole, ki je pomemben dejavnik razvoja gospodarstva v lokalnem in širšem prostoru.

DOLGOROČNI RAZVOJNI NAČRT ZA OBDOBJE 2021 – 2026

Strateški cilji Višje strokovne šole Šolskega centra Ravne vključujejo razvoj šole v institucijo, ki bo razvijala stroko, usposabljala dobre kadre za delo in nadaljnje izobraževanje ter tvorno sodelovala s širšim okoljem, in sicer v naslednjem smislu:

 • Svojo kulturo in klimo fleksibilne izobraževalne inštitucije, usmerjene v študenta in okolje, v katerem deluje, želimo razvijati kot specifično prednost.
 • V tem smislu bomo razvijali avtonomnost in lastne pristope za sodelovanje, tako z bazo na srednjih šolah v zavodu kot tudi navzven.
 • Posebne aktivnosti bomo namenjali prepoznavnosti kvalitete naših diplomantov pri zaposlovanju ali nadaljevanju študija v visokem šolstvu doma in v tujini.
 • Pospeševanju in povečevanju deleža končanega študija.
 • Razvoju novih aktualnih izobraževalnih modulov in programov v regiji in na nacionalnem nivoju.
 • Razvoju skupnih mednarodno priznanih programov oz. modulov.

Za uresničitev strateškega načrta so predvidene naslednje aktivnosti:

 • Enakovredno in primerljivo vključevanje v enoten evropski višješolski prostor – spodbujanje aktivne mednarodne mobilnosti študentov, učiteljev, zaposlenih in partnerjev v podjetjih.
 • Zagotavljanje kakovostnih materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje šole.
 • Zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev za izvedbo rednega in izrednega študija.
 • Iskanje načinov za pridobivanje dodatnih sredstev za financiranje iz lastne tržne dejavnosti, z uporabo lastnega znanja.
 • Promocija znanja in spodbujanje vseživljenjskega učenja in izobraževanja v gospodarstvu v stroki.
 • Aktivno sodelovanje z gospodarstvom pri analizi izobraževalnih potreb in razvoju novih poklicnih standardov.
 • Posodabljanje obstoječega višješolskega strokovnega programa, razvoj novih modulov, izbirnih vsebin, specialističnih modulov.

STRATEŠKE USMERITVE

 1. Kakovosten študij, ki vodi k strokovni odličnosti
 2. Zadovoljstvo študentov, dobra klima ter kultura na šoli
 3. Zadovoljstvo zaposlenih, ustrezna komunikacija ter spoštovanje med študenti in zaposlenimi

VREDNOTE

Spodbujamo naslednje vrednote:

 •  odgovornost in zanesljivost
 •  znanje
 •  strokovnost
 •  inovativnost
 •  spoštovanje sebe in drugih ter drugačnih
 •  pozitivno komunikacijo
 •  poštenje
 •  vztrajnost
 •  skrb za telesno in duševno zdravje