Programi višjega strokovnega izobraževanja so dvoletni, modularno zasnovani in kreditno ovrednoteni s 120 KT po sistemu ECTS. Omogočajo pridobitev višje strokovne izobrazbe in ustreznega strokovnega naziva ter doseganje ustreznih poklicnih standardov.

Strojništvo je eden prvih v sodelovanju z branžnim gospodarstvom razvitih javno veljavnih višješolskih strokovnih programov v Sloveniji (1995), prenovljen v okviru nacionalnega projekta Impletum leta 2007.  

Višja strokovna šola Ravne ga je z elaboratom pridobila v dislocirano izvajanje ŠC Celje leta 2005-2006, leta 2008 pa je postala višja šola samostojna kot OE ŠC Ravne. Prvo študijsko leto izvajanja študija je bilo 2008/2009. 

Strokovni naziv: inženir / inženirka strojništva

Poklicni standardi (vezani na izbirne module): snovalec/snovalka energetskih naprav in sistemov, tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov, programer-tehnolog/programerka-tehnologinja CNC-stroja, snovalec/snovalka izdelkov in orodij ter simulacij delovanja v virtualnem okolju.