Temeljni cilji študijskega programa

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za področje strojništva;
 • razvijanje generičnih in poklicno specifičnih kompetenc za področje strojništva;
 • razvijanje sposobnosti za učinkovito vključevanje v tehnološke, proizvodne (ekološke) in medosebne procese v delovnem okolju;
 • razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in  pozitivnega odnosa do delovnega in širšega okolja;
 • oblikovati  prožnost in prilagodljivost za spremembe in poslovne odločitve ter reševanje  konkretne strokovne problematike.

Študent/ študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične kompetence.

Generične kompetence

 • upošteva varnostne in okolje-varstvene predpise pri delu;
 • razvija komunikacijske spretnosti v delovnem in širšem okolju;
 • uporablja pisne vire  in informacijske tehnologije;
 • sistematično pristopa k  odkrivanju in reševanju problemov;
 • razvija odgovornost za profesionalni razvoj.

Poklicno-specifične kompetence

 • uporablja pridobljena teoretična spoznanja za učinkovito delovanje v delovnem okolju;
 • uporablja tuj jezik za sporazumevanje in študij strokovne literature;
 • uporablja temeljna znanja ekonomike, marketinga in projektnega menedžmenta za vodenje podjetja;
 • uporablja znanja mehanike pri dimenzioniranju konstrukcijskih elementov;
 • analizira dogajanja v električnih tokokrogih ter odpravi enostavne napake ob upoštevanju zaščitnih ukrepov;
 • izdela tehnološki postopek izdelave;
 • izbere, določi, in ovrednoti čas, stroške izdelave in izbere izdelovalna sredstva;
 • na podlagi zahtev izbira primerne materiale, primerno termično obdelavo, protikorozijsko zaščito ter pozna vpliv materialov na okolje;
 • ob upoštevanjem ustrezne tehnične zakonodaje načrtuje izdelke;
 • izdeluje tehnično dokumentacijo v vseh fazah nastanka izdelka;
 • s pomočjo računalnika pripravi in spremlja stroškovni in časovni plan izdelave;
 • uporablja metode za obvladovanje in zagotavljanje kakovosti v proizvodnem procesu;
 • načrtuje enostavne energetske sisteme in pozna delovanje zahtevnejših energetskih sistemov;
 • skrbi za varčno in ekološko sprejemljivo izrabo energije;
 • prepozna možnosti za uvajanje avtomatizacije in vodi projekte s področja avtomatizacije proizvodnih procesov;
 • samostojno načrtuje avtomatizacijo enostavnih proizvodnih procesov in sodeluje pri načrtovanju in uvajanju avtomatizacije kompleksnih proizvodnih procesov;
 • načrtuje, organizira in vodi preventivna vzdrževalna dela na strojih, napravah in energetskih sistemih v proizvodnem procesu;
 • analizira vpliv vzdrževanja na stroške podjetja;
 • načrtuje, planira in organizira delo in vodi proizvodnjo;
 • planira stroške in investicije proizvodnih procesov;
 • usposobi se za konstrukcijski proces snovanja orodij na osnovi zahtev naročnika, vključno z izbiro in določanjem standardnih delov orodja;
 • pozna ekonomske in tehnološke karakteristike orodja.