Merila in kriteriji za ocenjevanje – redni, izredni