ŠOLSKI CENTER RAVNE

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

KOROŠKA 10, RAVNE

RAZPIS ZA PRIDOBITEV NAZIVA PREDAVATELJ/-ICA VIŠJE ŠOLE ZA PROGRAMA STROJNIŠTVO IN MEHATRONIKA

Šolski center Ravne, OE Višja strokovna šola objavlja na podlagi Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 76/2014) razpis za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole za predmete študijskih programov:

 MEHATRONIKA

 1. Poslovno komuniciranje in vodenje
 2. Ekonomika podjetja
 3. Računalništvo in informatika
 4. Tehniški predpisi in projektiranje
 5. Osnove elektrotehnike

 STROJNIŠTVO

 1. Poslovno komuniciranje in vodenje
 2. Ekonomika podjetja
 3. Računalništvo
 4. Varnost pri delu in varovanje okolja
 5. Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov
 6. Elektrotehnika

Kandidati za pridobitev naziva predavatelj višje šole morajo izpolniti pogoje določene v 33. in 34. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št 86/2004, 100/2013), za predmete v posameznem programu pa izobrazbo s področja, ki ga je za predmet v skladu s 4. členom Pravilnika o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS. št. 35/2011) določil minister v posebnem delu višješolskega študijskega programa:

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx.

 Pri prijavi upoštevajte postopek za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol:

 •              Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 35/11)
 • Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 76/14)
 • Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 76/14)
 • Navodilo za predložitev dokumentacije pri imenovanju predavateljev

Kandidati za imenovanje v naziv morajo k vlogi priložiti:

 1. vlogo za imenovanje,
 2. življenjepis (Europass),
 3. dokazilo o pridobljeni izobrazbi (overjene fotokopije),
 4. dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice ali potrdilo delodajalca),
 5. podpisano izjavo (Obrazec1 – original), v kateri navedejo študijski/e program/e in predmet/e, za katere želijo biti imenovani,
 6. dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju v skladu z merili, in sicer najmanj:
 7. dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja in
 8. dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela (upoštevajte kataloge znanj),

Kandidati pošljejo vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni od objave razpisa na naslov: Šolski center Ravne, Višja strokovna šola, Na gradu 4a,  s pripisom »Prijava na razpis«.

Kandidati bodo o pridobitvi naziva obveščeni po končanem uradnem postopku.

Ravne na Koroškem, 15. 11. 2018