Praktično izobraževanje pri izrednih študentih

Izredni študentje lahko uveljavljajo priznavanje praktičnega izobraževanja glede na njihove delovne izkušnje. Vlogo za priznavanje ur praktičnega izobraževanja oddajo na referat, obravnava pa jo študijska komisija (obrazec je objavljen na spletni strani šole). Kriterij za priznavanje praktičnega izobraževanja je:

3 leta ali več ustreznih delovnih izkušenj (pod ustrezne delovne izkušnje štejejo izkušnje v stroki, ki pomenijo kompetence, ki sledijo ciljem v katalogih znanja za posamezni program).

Študenti, ki ste vpisani v 3. ciklus

Roki za oddajo vloge za priznavanje ur praktičnega izobraževanja v št. letu 2023/24 so:

– 10. november 2023,
– 23. februar 2024 in
– 21. junij 2024.

Ko študijska komisija pregleda in potrdi vlogo za priznavanje ur praktičnega izobraževanja (v vlogi je potrebno označiti priznavanje PRI 1. in 2. letnika), je izpit delno priznan.

Izpit pri predmetih PRI1 in PRI2 (Praktično izobraževanje 1 in 2) študent izdela v celoti, ko izdela in predstavi seminarsko nalogo s temo, ki jo izbere skupaj z mentorjem PRI v podjetju oziroma organizatorjem PRI.

Izpitni roki za predstavitev seminarske naloge in zagovor PRI1 in PRI2 za izredne študente bodo razpisani, ko študijska komisija pregleda in potrdi ustreznost oddanih vlog.

Po uspešnem zagovoru seminarske naloge je izpit iz praktičnega izobraževanja opravljen.