ŠTUDIJ STROJNIŠTVA – Višja strokovna šola Ravne na Koroškem

ŠTUDIJ MEHATRONIKE – Višja strokovna šola Ravne na Koroškem


Zdravko Pavleković, univ. dipl. inž.
ravnatelj Višje strokovne šole

Začetek 21. stoletja je obdobje nenehnih sprememb in razvoja. Industrija se naglo razvija, pojavljajo se nove tehnologije, vse več je dela z računalniki, nadzora procesov na daljavo … V takem okolju lahko uspešno delujejo in se razvijajo podjetja, ki so se sposobna pravočasno prilagajati nenehnim razvojnim in organizacijskim spremembam. In za to je potrebno znanje …

Trend hitrega tehnološkega razvoja je prinesel v gospodarstvu številna organizacijska spoznanja, ki prinašajo nov pogled na znanje kot ključno gonilo gospodarske rasti. Znanje in inovativnost kot pomembni vrednoti v času hitrega napredka postajata še pomembnejši. V takem okolju podjetja potrebujejo vedno bolj izobražen kader, ki zna upravljati z zahtevno strojno in programsko opremo.  Tudi na naši šoli spremljamo tehnološki napredek, posodabljamo opremo, uvajamo nove učne metode – vse s ciljem, da si študentje v kar največji meri pridobijo konkretna znanja, katera bodo kakovostno prenesli v svoja delovna okolja. Študij je pri nas zato v veliki meri usmerjen v pridobivanje praktičnih znanj v lastnih laboratorijih in delavnicah s sodobno opremo, poleg tega pa študentje velik del obveznosti opravijo v obliki prakse v podjetjih. Ta so naših študentov in kasneje diplomantov vedno vesela, saj so potrebe po strokovno izobraženem kadru v našem okolju velike. Zaposljivost naših diplomantov je praktično stoodstotna, saj jih podjetja poznajo in zaposlijo že pred diplomiranjem, z diplomo pa pridobijo nov status v službi.

Vloga naše šole pri izobraževanju mladega novega kadra za podjetja postaja v našem okolju vedno bolj prepoznavna.

Za uspešen razvoj in zagotavljanje konkurenčnosti podjetij je zelo pomemben odnos, ki ga imajo do znanja kot elementa svoje konkurenčne prednosti in kot vrednote.

Naša šola aktivno spodbuja in razvija sodelovanje s partnerskimi podjetji. Vabimo jih, da podajo predloge in pomagajo pri izvedbi izobraževalnega programa. Delamo na tem, da bi čim več predavateljev prihajalo iz gospodarstva, iz realnega sektorja, saj lahko tako študentje na najboljši način pridobivajo aktualna znanja.  V podjetjih najbolj vedo, kakšne kadre in s katerimi znanji potrebujejo in to prenašajo na naše študente oziroma svoje bodoče sodelavce.

Poleg tega se naša šola povezuje s stanovskimi organizacijami, poudarja pomen strokovnega znanja med sodelavci v svojem kolektivu, ter rednimi in izrednimi študenti. Kakovostno okolje, kakovostni predavatelji in zainteresirana podjetja so predpogoji za uspešen potek študija. Poudarjamo vseživljenjsko učenje, formalne in neformalne oblike izobraževanja. Cilj vseh je samozavestna, izobražena oseba, ki bo s pridobljenim znanjem konkurenčna na trgu dela. Zavedamo se tako pričakovanj študentov in njihovih bodočih delodajalcev kot tudi dejstva, da bomo sami kot šola lahko uspešno delovali na izobraževalnem trgu le, če bomo izpolnili pričakovanja enih in drugih. To je tudi poglavitni razlog, da bomo vse svoje znanje, izkušnje in sposobnosti uporabili za čim kakovostnejše izvajanje izobraževanja in s tem utrdili položaj regijsko prepoznavne izobraževalne ustanove na področjih strojništva in mehatronike na Koroškem, ki bo  privlačna za vas, bodoče študente.

Vabimo vas, da se nam pridružite na poti k uspehu.


Izjave študentov, diplomantov in podjetij

Plastika Skaza d. o. o.
Aleksandra Logar, vodja kadrovsko splošne službe

S Šolskim centrom Ravne na koroškem sodelujemo že vrsto let. Naše sodelovanje ocenjujemo kot zelo uspešno. Na izvedbo praktičnega pouka gledamo z dveh vidikov. Študentje pridobijo neprecenljive izkušnje, saj vsakemu od njih nudimo priložnost, da pokaže svojo dodano vrednost, mi pa pridobimo možnost, da spoznamo potencialni bodoči kader. Praktično delo in spremljanje kandidata prav tako ponuja možnost, da kandidat spozna podjetje in njegovo organizacijsko kulturo, mi pa lahko presodimo, če kandidat živi tiste vrednote, ki jih živi podjetje. Verjamemo namreč, da lahko skupaj dosegamo zastavljene cilje le takrat, ko sledimo istemu poslanstvu in imamo podobne vrednote.

Zelo nas veseli tudi dejstvo, da s predstavniki šole odlično komuniciramo, saj so vedno na voljo za predloge, morebitno pomoč in usmeritve.


Duler d. o. o.
Klavdija Glasenčnik, kadrovske in splošne zadeve

Z Višjo strokovno šolo Ravne smo začeli sodelovati nekaj let nazaj. Kljub kratkemu obdobju smo ugotovili, da nas druži veliko skupnega, predvsem pa se zavedamo, da si med seboj lahko pomagamo. Naše podjetje je v zadnjem obdobju doletela hitra rast. Ker so posledično potrebe po kadrih v porastu, še posebej cenimo dobro izobražene ljudi iz domačih krajev.

Naše sodelovanje s šolo poteka preko tečajev varjenja na šoli in predvsem preko obveznih študentkih praks, saj z veseljem sprejmemo tiste, ki jih zanima naše delo. Ker se ukvarjamo s precej specifičnim delom (sestava, brušenje, varjenje in robotsko varjenje železniških nadgradenj, strojegradnja, končne montaže,..) je zadostno osnovno znanje dobra popotnica za nadgradnje, osebnostno rast in hitro napredovanje.

Zanimanje za naše delo je v porastu, zato upamo na nadaljnji dober odnos s šolo. Veselimo se novo izobraženega kadra iz Višje strokovne šole Ravne, ki bi želel biti del naše ekipe.


SIJ Ravne Systems
Dragica Pečovnik, vodja kadrovsko razvojnih projektov

Z Višjo strokovno šolo Ravne naše podjetje sodeluje na različnih področjih – informativni dnevi in druge promocijske aktivnosti šole in podjetja, štipendiranje študentov, mentorstvo diplomantov, izvajanje obvezne prakse, študentsko in počitniško delo študentov v podjetju. Želeli bi si še tesnejšega sodelovanja tudi v smislu, da bi predavatelji za naše zaposlene izvajali določena usposabljanja, predvsem s področja strojništva in tudi drugih področij, ki so specifična (na primer vzdrževalci s področja hidravlike, pnevmatike ipd.). Sodelovanje bi mogoče v prihodnosti še razširili s kakšnimi skupnimi projekti, ki so sofinancirani za razvoj bodočega kadra.

V tem študijskem letu imamo dva štipendista na programu Strojništvo, za prihodnje študijsko leto pa bomo razpisali še štiri nove štipendije za višješolska strokovna programa Strojništvo in Mehatronika. Dvema zaposlenima omogočamo tudi študij ob delu na programu Strojništvo. V letu 2020 in 2021 smo skupaj zaposlil tri inženirje strojništva in enega inženirja mehatronike. Predvidoma bomo v naslednjih treh letih potrebovali vsaj štiri inženirje strojništva in dva inženirja mehatronike. Z znanjem študentov smo načeloma zadovoljni, predvsem opažamo, da so študenti zelo vešči pri uporabi IKT in hitro usvojijo znanja uporabe različnih programov za modeliranje, CNC programiranje kot tudi na splošno, da so računalniško vešči uporabljati različne aplikacije. Večinoma diplomatom omogočimo, da zasedejo ali napredujejo na zahtevnejša delovna mesta. Želeli pa bi si več posluha s strani študentov, da nekje morajo začeti in da je poznavanje celotnega proizvodnega procesa v strojništvu izrednega pomena za njihov karierni razvoj.

Pohvalili bi prizadevanje in trud šole, da se poveže s podjetji, prisluhne njihovim potrebam in aktivno sodeluje z gospodarstvom.


Monter Dravograd d.o.o.
Vesna Golnar, vodja kadrovsko splošne službe

Podjetje Monter že vrsto let uspešno sodeluje s šolskim centrom Ravne na Koroškem.  Sodelujemo na različnih področjih – informativnih dnevih, izvajanju praktičnega usposabljanja, študij ob delu, štipendiranje študentov in izvajanje počitniškega dela študentov v podjetju. Skozi proces obveznega praktičnega usposabljanja in opravljanju počitniškega dela, študent spozna delodajalca, delovno okolje in procese, delodajalec pa  pridobi informacijo ali bo študent lahko deloval v podjetju in se uspešno vključil v delovne procese ter s svojim znanjem in motiviranostjo za delo,  prispeval k nadaljnjemu razvoju in dodani vrednosti podjetja.

V podjetju nameravamo tudi v prihodnje ohraniti štipendijsko politiko. V letošnjem letu štipendiramo 2 študenta. Z dvema študentoma bomo po  zaključku šolanja sklenili delovno razmerje. Kar zadeva strokovnega znanja študentov smo zadovoljni. Opažamo pa, da se večina študentov ne zaveda odgovornosti pri zasedbi višjih položajev v podjetju in ob zaposlitvi po zaključku šolanja, pričakujejo zasedbe višjih položajev, kot jim dejansko glede na njihovo pridobljeno teoretično znanje zaradi zahtevnosti delovnih procesov in odgovornosti  lahko ponudimo.

V bodoče pričakujemo porast po naših produktih in upamo na uspešno nadaljnje sodelovanje s šolo, saj bomo le tako lahko uspešno konkurirali na trgu ter ustvarjali dodano vrednost.


Tesnila GK d. o. o.
Samo Grobelnik, direktor
Jasna Lampret, kadrovik

Podjetje Tesnila GK d.o.o. in Višja strokovna šola sodelujemo že vrsto let in sicer na področju izvajanja obvezne prakse, študentskega dela in štipendiranja. Zadnje leto smo se kot lokalno podjetje vključili tudi v izvedbo informativnih dni za bodoče študente.

V našem podjetju se ukvarjamo s proizvodnjo izdelkov iz gume za različne industrije. Najvišji delež izdelkov proizvajamo za avtomobilsko industrijo. Kljub temu, da smo srednje veliko podjetje, sami razvijamo in konstruiramo izdelke, imamo lastno orodjarno, proizvodnjo in deloma avtomatizirano kontrolo izdelkov. Tudi velik del proizvodnje je avtomatiziran.

Skozi obvezno prakso ter študentsko delo že zelo hitro spoznamo perspektivne kandidate za naše podjetje, zato jih po koncu šolanja tudi zaposlimo.

Cenimo zelo dobro sodelovanje s šolo ter njihov trud po sodelovanju z lokalnim gospodarstvom.


Urša Prislan, študentka 2. letnika smer strojništvo

Sem študentka 2. letnika na Višji strokovni šoli Ravne, obiskujem smer Strojništvo. Za vpis sem se odločila, ker se mi je ponudila dobra priložnost za službo, manjkal pa mi je glavni pogoj – diploma.

Po moji dosedanji izkušnji bi rekla, da je glavni cilj predstavnikov in predavateljev ne samo posredovanje teoretičnega znanja, ampak predvsem to, da nam predajo čim več izkušenj in praktičnega znanja. Pripravijo nas na stvari, na katere moramo biti pozorni in tudi na morebitne ovire, s katerimi se lahko srečamo v prihodnosti.

Kot punca brez predhodnih izkušenj na tem področju lahko rečem, da je predmetnik in učni načrt ustrezen, saj sem v letu in pol pridobila znanje, ki mi že zdaj zelo koristi. Vsak študent pridobljeno znanje še nadgradi, saj v prvem in v drugem letniku opravi 400 aktivnih ur pri podjetju po lastni izbiri.

Velika prednost je, da šola ni velika, vse deluje dokaj na osebni ravni in mislim, da ta občutek dobrih medsebojnih odnosov veliko šteje. Profesorji so vedno pripravljeni pomagati, vedno znova spodbujajo in dajo vedeti, da nikoli ne smemo obupati.

Zaposleni na šoli so vedno odprti za nove predloge in pripombe, vse težave pa se rešujejo suvereno in korektno. Vsi pristojni se trudijo za neprestane izboljšave, nadgrajuje se tudi oprema, ki omogoča lažje in uspešnejše izvajanje laboratorijskih in seminarskih vaj.

Meni osebno je občutek prijaznosti in predanosti zelo pomemben, zato lahko rečem, da se na šoli vedno počutim dobro. Vidi se, da so tam sami dobri ljudje, katerim je pomemben uspeh vsakega posameznika.  Ne samo do diplome, ampak tudi za naprej!


Matjaž Finžgar, študent mehatronike

Program Mehatronika na Višji šoli Ravne je za vsakega, ki ga zanima računalništvo, strojništvo in elektrotehnika. Skupaj s prijaznimi profesorji, ki vam bodo vedno pomagali, se boste naučili programiranja in upravljanja robota ter vse ostalo, kar mora inženir mehatronike znati. V sklopu šolanja je tudi 400 ur praktičnega pouka po letniku, kjer boste v izbranem podjetju pridobili še več izkušenj. Po končanem študiju je služba skoraj zagotovljena, saj mehatronike delodajalci vedno iščejo. Spekter zaposlovanja je kar širok, zaposlite se lahko v strojniški smeri, elektro smeri ali v smeri računalništva kot programer. To šolo bi priporočil vsakemu, ki ga zanima, kako se naredi kak sistem oz. kakšno stvar od začetka do konca.


Žan Sekavčnik, študent 2. letnika smer strojništvo

Sem študent 2. letnika na Višji strokovni šoli Ravne, obiskujem smer Strojništvo. Za to šolo sem se odločil, ker me tudi ta smer zanima in imam možnost zaposlitve v bližnjem podjetju po opravljeni diplomi.

Moja dosedanja izkušnja s predavatelji in predmetnikom je zelo dobra, saj je sam predmetnik zelo dobro zastavljen in pri predmetih dobimo zelo koristne podatke, ki jih potrebujemo za prihodnost.  Predavatelji ter vodstvo šole so zelo prijazni in vsem se vidi, da želijo, da nam uspe priti do diplome. Odprti so za vsa vprašanja in radi pomagajo, če nam katera stvar ne gre tako, kot bi morala. Večkrat razložijo določeno temo, samo da bi mi razumeli. Zelo dobra stran predavateljev je, da nas ne učijo samo teorije, ampak nam povedo oziroma pokažejo, kakšen trik, ki nam bo koristil v praksi. Ko smo že ravno pri praksi, ima šola dobro poskrbljeno za to, ker imamo v prvem in drugem letniku obvezno prakso, in sicer 400 ur, ki jih moramo opraviti v podjetju in s tem tudi dobimo možnosti, da po končani šoli dobimo zaposlitev.

Šola ima prijazne in delovne zaposlene, ki se trudijo čim bolj izboljšati pogoje, da se lažje učimo in pridobimo čim več znanja.

Moje osebno mnenje je, da je šola študentu prijazna z vsemi zaposlenimi, ki so dobre volje, zato sem vedno rad prihajal na predavanja. Vidi se, da zaposleni hočejo, da nam uspe priti do diplome in da uspemo v prihodnosti.


Jaka Močivnik, diplomant mehatronike

Sem Jaka Močivnik, zaposlen na Institutu Jožef Stefan, in sicer na odseku za Fiziko trdne snovi. Prva tri leta in pol sem delal v Laboratoriju za biofiziko, zdaj pa sem zaposlen v Laboratoriju za hladne atome že več kot leto dni. 

Kot bivši dijak Srednje šole Ravne sem se po maturi odločil za nadaljevanje študija na Višji strokovni šoli Ravne. Vodila me je želja po nadgrajevanju predhodno pridobljenega znanja mehatronike in elektrotehnike – področij, ki me zanimata že od majhnih nog.

Po diplomi na Višji šoli Ravne sem se vpisal na Univerzo v Mariboru, in sicer na interdisciplinaren program Mehatronika, ki se je izvajal na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Fakulteti za strojništvo.

Ko sem zaključil študij v Mariboru, sem vpisal še podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika na Univerzi v Ljubljani, smer Mehatronika.

Med glavnimi razlogi za vpis na Višjo šolo Ravne je bil širok nabor opreme, ki je pokrivala avtomatiko, robotiko, računalništvo, elektroniko ter strojništvo, z eno besedo mehatroniko. Pomemben razlog je bilo tudi uspešno pedagoško delo profesorjev iz srednje šole, od katerih sem pridobil ogromno znanja.

Izkušeni profesorji so nas, študente, z dovršenimi laboratorijskimi vajami seznanili in približali realnim in relevantnim problemom v industriji ter nas pripravili na ustrezno in sistematično iskanje rešitev. Poleg teoretičnega in praktičnega znanja pa so nas seznanili predvsem z inženirskim načinom razmišljanja in strokovnim pristopom do reševanja problemov.  S končano diplomo na Višji šoli Ravne sem poleg nadgradnje strokovnega znanja pridobil tudi na osebnostnem razvoju, čemur so botrovali individualni projekti ter osebni pristop s strani profesorjev.


Mitja Plazovnik, diplomant mehatronike

Sem Mitja Plazovnik, zaposlen v podjetju MAHLE Filtersysteme Austria GmbH, St. Michael ob Pliberku.

Na Višji šoli Ravne na Koroškem sem obiskoval program Mehatronike, katerega sem uspešno dokončal in pridobil naziv inženir mehatronike. Za študij sem se odločil zaradi vsestranskosti samega programa ter dobrih priporočil bivših študentov, ki so se naposled izkazala za resnična. Prav tako je bila prednost tudi bližina, saj sem študij opravljal ob delu. Poleg že naštetih pozitivnih lastnosti je eden izmed velikih plusov omenjene šole tudi ta, da so profesorji in predavatelji iz lokalnega oziroma nam domačega okolja in so posledično študentje obravnavani kot posamezniki in ne le kot številke. Ravno tako so profesorji vedno pripravljeni študentom priskočiti na pomoč, ko jih ti potrebujejo – tako pri razumevanju snovi kot ostalih napotkih tekom študija. 

Program Mehatronike je izredno zanimiv in dobra odskočna deska na nadaljnji poklicni poti, saj šola razpolaga z  veliko tehnične opreme, katera zelo olajša sam študij in ga naredi toliko bolj zanimivega. Naj omenim samo nekatere: robotski manipulator, CNC centri, pnevmatske table … S pomočjo teh pripomočkov smo študentje pridobili ogromno osnovnega znanja, katerega zdaj nadgrajujemo v svojih podjetjih.

Če se bi se enkrat odločal o študiju, bi še enkrat izbral Višjo šolo Ravne.


Žiga Štumfl, diplomant strojništva

Višja strokovna šola Ravne je pravi naslov za vse bodoče inženirje, ki si želijo celovito znanje svoje stroke. Bodoči študentje lahko izberejo med dvema smerema: strojništvo ali mehatronika. Osebno sem se odločil za študij strojništva, ker je to veda, brez katere bi naš svet izgledal bistveno drugače. Inženirji strojništva dizajnirajo, konstruirajo, testirajo in izdelujejo izdelke ali orodja za izdelavo izdelkov, ki so del našega vsakdana.

S pomočjo predavateljev Višje strokovne šole Ravne boste v prijaznem in strokovno dovršenem okolju spoznavali osnove, na katerih boste gradili in jih tekom študija dopolnjevali. Predavatelji, ki so vsi strokovnjaki svojega področja, vas bodo popeljali skozi čudovit svet strojništva. Ko boste v dvomih vas bodo motivirali, ko česa ne boste vedeli vam bodo pomagali, predvsem pa bodo po končanem študiju in opravljenem diplomskem izpitu na vas ponosni, ko boste postali inženirji.

V klopeh in predavalnicah Višje strokovne šole Ravne boste spoznavali procese, ki so potrebni za učinkovito delovanje proizvodnje in industrije. Učili se boste preračunavati in dimenzionirati strojne elemente, jih po pravilih tehničnega risanja zrisali in zanje pripravili tehnično dokumentacijo. Predavatelji vas bodo seznanili z uporabo CAD in CAM orodij, s katerimi se boste učili osnov konstruktorstva in CNC programiranja. Vso pridobljeno znanje boste imeli priložnost preizkusiti in dopolniti v praksi s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu. S tem boste imeli priložnost aktivnega sodelovanja v podjetjih, ki vam bo ogromno koristilo v nadaljnji karieri.

Vsem bodočim študentom strojništva iz srca priporočam študij na Višji strokovni šoli Ravne. V njihovem objemu boste deležni potrebne podpore in motivacije, ki bo potrebna za dosego vaših ciljev. Pri njih ne boste samo številka, temveč se bodo potrudili za vsakega posameznika in vam pomagali do uresničitve vaših ciljev.

Za konec bi vsem študentom strojništva svetoval, da bodite željni znanja, učite se, preganjate sami sebe in pomagajte drug drugemu. S tem ne boste postali samo inženirji strojništva, temveč skupina prijateljev, skupaj boste lahko rešili katerikoli problem, premagali katerokoli oviro in dosegli svoje cilje.


Matej Miklavc, Tehnični vodja v laboratoriju, SIJ Metal Ravne d.o.o.

Strojništvo je zelo širok pojem, saj zajema vsa področja v industriji in je globoko vpeto tudi v naš vsakdan. Inženir strojništva ima možnost dela v vseh vejah gospodarstva, od preproste delavnice pa vse do vesoljske tehnologije. Da pa lahko pridemo tako daleč, nam pomagajo različne šole in izobraževalne ustanove.

Višja strokovna šola Ravne je eden od izobraževalnih centrov, ki vam, bodočim študentom strojništva in mehatronike, lahko pomaga na poti do poklica in kariere. Zakaj izbrati VSŠ Ravne? Zame je bila odločilna količina laboratorijskih vaj in prakse, ki v povezavi z lokalnimi podjetji in opremljenostjo šole poveže teorijo s predavanj v znanje in izkušnje pri bodočem delu. Ne smemo pa pozabiti tudi predavateljev, ki skrbijo za prenos znanja in so vam vedno pripravljeni pomagati in kakšno stvar tudi večkrat razložiti, če že v prvo ne gre 😊.

Vsem bodočim študentkam in študentom VSŠ Ravne pa svetujem, naj bodo odprtih misli, inovativni in razmišljajo izven okvirjev ter naj ne pozabijo, da se učimo vse življenje, ne samo do diplome.